top of page

:תקנון


1. זול אקדמיק מתווכת בין המזמינים (להלן: "מבקשי הסיוע"), ובין הפרילנסרים (הכותבים, המורים הפרטיים, ושאר נותני השירות) (להלן: "המסייעים"). במסגרת השירות הנ"ל הניתן אל מבקשי הסיוע, זול אקדמיק מבצעת בקרה ופיקוח על התשלומים המבוצעים ע"י מבקשי הסיוע עבור הסיוע המבוקש אל המסייעים, וכן על העברת התוצרים מהמסייעים אל מבקשי הסיוע. כמו כן, במסגרת השירות זול אקדמיק מעבירה את המסרים ו/או הבקשות מהמסייעים למבקשי הסיוע וכן ממבקשי הסיוע למסייעים וזאת במהירות האפשרית וכן מתאמת שיחות במידת הצורך בין מבקשי הסיוע והמסייעים.


2. זול אקדמיק ו/או המסייעים הינם גורמים מסייעים בלבד למבקשי הסיוע.

זול אקדמיק ו/או המסייעים אינם מתחייבים לציונים ו/או הישגים כלשהם של מבקשי הסיוע.

זול אקדמיק הינה גורם מתווך בין מבקשי הסיוע וכן בין המסייעים, אשר מטרתם לסייע בלבד להבנת החומר הנלמד ו/או להבנה של מבנה עבודות ו/או מצגות ראוי.

על מבקשי הסיוע להסתמך על התוצרים של המסייעים כאל חומרים מסייעים בלבד, כל זאת בהתאם לכלליים האתיים ו/או כללים ו/או תקנות ו/או חוקים אחרים החלים על מבקשי הסיוע.

למבקשי הסיוע אסור בתכלית האיסור להגיש ו/או להציג ו/או להצהיר שהחומרים שקיבלו מאת המסייעים נכתבו על ידי מבקשי הסיוע או להגיש את החומרים הנקנים AS IS(כמו שהם) לאקדמיה ו/או לתיכון ו/או לכל גוף אחר.

על מבקשי הסיוע להגיש לצדדים שלישיים עבודות שהוכנו על ידיהם בלבד. על מבקשי הסיוע לדעת כי רכישת חומרים מטעם המסייעים (דרך המתווכת -זול אקדמיק) אינם מיועדים לצורך הגשה לאקדמיה ו/או לתיכון ו/או לכל גוף אחר, אלה לצורכי לימודים, העשרה, השראה ומקור למידע בלבד, ובכפוף לתקנון המוסד בו הם לומדים (בדיקה ופעולה בהתאם לתקנון מוסד הלימודים, הינה עניין שבאחריות מבקשי הסיוע בלבד).

ככל שמבקשי הסיוע לא יפעלו על פי האמור לעיל- האחריות בנידון מוטלת אך ורק על מבקשי הסיוע.

לאור האמור לעיל, האחריות לטיב התוכן ו/או איכותו של התוצרים בהם מבקשי הסיוע עושים בסופו של דבר שימוש לצרכיהם שלהם, הינם באחריות מבקשי הסיוע בלבד. ולפיכך - ככל שמבקשי הסיוע יבקשו לפגוע בשם הטוב של חברת זול אקדמיק ו/או של המסייעים בעקבות הישגים ו/או ציונים ו/או עניינים אחרים הקשורים לדברים שאינם בשליטה ו/או באחריות של זול אקדמיק ו/או המסייעים כמפורט לתקנון זה, אז מבקשי הסיוע יהיה חשופים לתביעת לשון הרע מצד זול אקדמיק ו/או המסייעים.


3. יובהר בנוסף, כי האחריות כולה, בכל הנוגע לעניינים אתיים, נהלי אקדמיה ו/או תיכון, זכויות יוצרים ו/או כל חוק ו/או תקנה אחרת הנוגעים לחומרים שיועברו על ידי המסייעים אל מבקשי הסיוע, הינם באחריות הבלעדית של מבקשי הסיוע ומבקשי הסיוע לא יבואו בשום תלונה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לעניין זה כלפי זול אקדמיק או כלפי המסייעים.


4. יובהר כי זול אקדמיק, בתפקידה כמתווכת בין מבקשי הסיוע למסייעים איננה מבצעת בדיקות של החומרים המועברים אליה על ידי המסייעים לצורך העברתם למבקשי הסיוע, ומעבירה את החומרים כמו שהם (as is) למבקשי הסיוע לאחר שאלו מועברים אליה מהמסייעים לצורך העברה למבקשי הסיוע. לפיכך, מבקשי הסיוע לא יוכלו לבוא בכל טענה שהיא אל זול אקדמיק בגין טיב החומרים שזול אקדמיק העבירה למסייעים, מתוקף תפקידה "כצינור" (מתווכת) בין המסייעים ומבקשי הסיוע. כן יובהר גם, כי העמידה בלוח הזמנים הינה באחריות המסייעים בלבד.

5. סעיפים 1-4 דלעיל, הינם סעיפים יסודיים בהסכמה בין זול אקדמיק ובין מבקשי הסיוע והם גוברים על כל הסכמה אחרת בעל פה או בכתב.


​6. מחיר השירות כולל את התשלום למסייעים ואת דמי המקדמה (תיווך) לזול אקדמיק.


7. התשלום מתבצע בצורה הבאה: על מבקשי הסיוע לשלם דמי תיווך (דמי מקדמה)  לזול אקדמיק (כאשר לעיתים המקדמה תועבר מראש למסייעים עצמם).

אותם דמי תיווך מהווים דמי מקדמה אשר תשלומם מהווה תנאי להתחלת העבודה של המסייעים. בהמשך, ועם השלמת העבודה ו/או השירות הניתן על ידי המסייעים, על מבקשי הסיוע לשלם ישירות למסייעים (או לעוזר האקדמי) את יתרת התמורה. כאשר רק לאחר העברת יתרת התמורה, יועברו החומרים למבקשי הסיוע.

יובהר כי על מבקשי הסיוע להעביר את יתרת התשלום תוך 72 שעות בלבד מרגע מסירת דרישת התשלום (וזאת אף אם המסייעים הקדימו את תאריך הביצוע שהוסכם מראש).


8. במידה ומבקשי הסיוע יודיעו על רצונם על ביטול השירות לאחר ששילמו דמי מקדמה, דמי המקדמה יוחזרו במלואם וזאת באם המסייעים לא החלו בעבודתם ובאם הודעת הביטול התקבלה בתוך 24 שעות מתשלום המקדמה. אם בקשת הביטול התקבלה לאחר 24 שעות מתשלום המקדמה, מבקשי הסיוע ישלמו 5% דמי ביטול מגובה העיסקה בכללותה (דהיינו 5% מסך כל דמי המקדמה +יתרת התמורה), וזאת אף אם מבקשי הסיוע לא התחילו בעבודתם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לזול אקדמיק תהיה הזכות לחייב את מבקשי הסיוע בתשלום בגובה הסכום אשר ישקף את היקף העבודה שבוצעה על ידי המסייעים עד למועד הודעת מבקשי הסיוע כי ברצונם לבטל את השירות, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של זול אקדמיק, כאשר יובהר כי בכל מקרה, באם המסייעים ביצעו את רוב העבודה המבוקשת או אם הודעת הביטול תתקבל עד 30 ימים לפני המועד בו הוסכם על השלמת העבודה ו/או השלמת מתן השירות, אז מבקשי הסיוע יהיו מחויבים לשלם את מלוא מחיר השירות (דמי המקדמה וכן יתרת התשלום) גם אם המסייעים לא השלימו את העבודה המבוקשת.


9.העברת הכספים בין מבקשי הסיוע ובין המסייעים אינה באחריות זול אקדמיק מכל סיבה שהיא וכל האחריות בנידון חלה על מבקשי הסיוע.


10. זול אקדמיק מתחייב לשמור על סודיות ופרטיות מבקשי הסיוע (וזאת בכפוף לעמידתם בכל תנאי התקנון), ויעביר אך ורק את שמם הפרטי אל המסייעים (וכן פרטים נוספים הנובעים מהחומרים אותם ישלחו).​ כמו כן, על מבקשי הסיוע לשמור על פרטיות המסייעים. כמו כן, על מבקשי הסיוע חל איסור לפנות ישירות אל המסייעים ועליהם לפנות אל המסייעים אך ורק דרך התיווך של זול אקדמיק.

11. במידה ומבקשי הסיוע יידרשו לבצע תיקון בחומר המועבר אליהם ושהוכן ע"י המסייעים, זול אקדמיק תעביר את הדרישה למסייעים אשר יטפלו בבקשות בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של המסייעים, והאחריות על התיקון לא תחול על העוזר האקדמי בתפקידה כמתווכת בין המסייעים לבין מבקשי הסיוע. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי בקשות לתיקון ללא תוספת תשלום יבדקו על ידי המסייעים אך ורק במקרים שבהן בקשות לתיקון יתקבלו ממבקשי הסיוע תוך 48 שעות מיום מסירת החומרים מהמסייעים למבקשי הסיוע, וכן במקרים של אי דיוקים שבוצעו על ידי המסייעים בהתאם להנחיות שהתקבלו על ידי מבקשי הסיוע בתחילת ההתקשרות, וכן יוגבלו לתיקון בודד.  במידה ומבקשי הסיוע צריכים זמן ארוך יותר מ 48 שעות על מנת להעביר הערות למסייעים, עליהם לבקש אישור לכך מראש מהמסייעים (באמצעות התיווך של זול אקדמיק). כמו כן - לאור סעיף 2 הנ"ל- לא יתקבלו בקשות לתיקונים במידה ומבקשי הסיוע הגישו את החומרים שנכתבו ע"י המסייעים AS IS לאקדמיה, דבר המנוגד באופן מוחלט בהתאם לתקנון זה.


12.  ככל שלא נכתב אחרת בהצעת המחיר שנשלחה למבקשי הסיוע, ההצעה למבקשי הסיוע איננה כוללת הכנת הדברים הבאים: ביצוע ראיונות או כתיבת תמלילי ראיונות, או ביצוע תצפיות או כתיבת תמלילי תצפיות, וכן איננה כוללת הכנת מצגת ו/או מטלות ביניים אחרות.  ככל שמבקשי הסיוע זקוקים לאילו מהשירותים הנוספים לעיל (וזאת אף אם הדבר מצוין בהוראות העבודות שמבקשי הסיוע שלחו) אזי יובהר כי עבודות אלו יתומחרו בנפרד, בהסכמת המסייעים.​

13. לאור אופי העיסקה, הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 אינן חלות על עיסקה זו, וזאת לאור סעיף 6(2) לתקנות הנ"ל.


14. בהתקשרות מבקשי הסיוע עם זול אקדמיק, מבקשי הסיוע מסכימים לקבל מדי פעם ופעם פרסומות ו/או הודעות דואר אלקטרוני או sms או פרסומות ו/או הודעות בכל אמצעי אלקטרוני אחר מטעם זול אקדמיק או חברות הקשורות אליה  כאשר מובהר שלמבקשי הסיוע יש אפשרות להסיר עצמם מרשימת התפוצה בכל עת (כפי שיפורט באותה הודעה ו/או באותו דבר פרסומת).  יובהר כי זול אקדמיק הנו עסק הקשור לעסק "העוזר האקדמי"  (www.ozer-academy.com )  ולפיכך ייתכן שההודעות הנ"ל יתקבלו מהעוזר האקדמי ו/או מזול אקדמיק ו/או מבתי
עסק הקשורים אליהם.


15. אין להעתיק כל חומר ו/או פירסום שפורסם על ידי זול אקדמיק, ללא קבלת רשות במפורש ובכתב מזול אקדמיק.


16. עקב אילוצים שונים שעלולים להתעורר, המסייעים במתן שירות ו/או סיוע בעבודה מסוימת עשויים להתחלף, ומבלי שזול אקדמיק תהיה מחויבת ליידע את מבקשי הסיוע בדבר חילופים אלה. יובהר כי סעיף זה לא מחיל חובה כלשהי על המסייעים ו/או על זול אקדמיק להחלפת מסייעים לבקשת מבקשי הסיוע.

​17.קבלת השירות מזול אקדמיק מותנית בהסכמה לתקנון הנ"ל, ומבקשי הסיוע שפונים לקבלת הסיוע ממנה, מביעים את הסכמתם לכל התנאים הנ"ל.

bottom of page